HTML – การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษร มีคำสั่งดังต่อไปนี้ <b>  </b>        คือ  ตัวหนา<i>   </i>          คือ  ตัวเอียง<u>  </u>         คือ  ขีดเส้นใต้<small>  </small>         คือ  ตัวเล็ก<strong> </strong>       คือ ตัวหนา<sub>  </sub>              คือ ตัวห้อย<sup>  </sup>              คือ ตัวยก<strike> </strike> คือ ขีดทับตัวอักษร หมายเหตุ คำสั่ง <br/> คือคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่