HTML – การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษร มีคำสั่งดังต่อไปนี้

<b>  </b>        คือ  ตัวหนา
<i>   </i>          คือ  ตัวเอียง
<u>  </u>         คือ  ขีดเส้นใต้
<small>  </small>         คือ  ตัวเล็ก
<strong> </strong>       คือ ตัวหนา
<sub>  </sub>              คือ ตัวห้อย
<sup>  </sup>              คือ ตัวยก
<strike> </strike> คือ ขีดทับตัวอักษร

<html>
<head>
  <title>การจัดรูปแบบข้อความ</title>
</head>
<body>
  <b>ตัวหนา</b>
  <br />
  <i>ตัวเอียง</i>
  <br />
  <u>ขีดเส้นใต้</u>
  <br />
  <small>ตัวเล็ก</small>
  <br />
  <strong>ตัวหนา</strong>
  <br />
  ข้อความ<sub>ตัวห้อย</sub>
  <br />
  ข้อความ<sup>ตัวยก</sup>
  <br />
  <strike>ขีดทับตัวอักษร</strike>
</body>
</html>

หมายเหตุ คำสั่ง <br/> คือคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

Leave a Reply