T-Test 1.1

T-Test 1.1 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยแบบเลือก สามารถใช้ได้เฉพาะไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากโปรแกรม Zipgrade เท่านั้น (ไฟล์แบบ Full) ************************************************************************ สิ่งที่เพิ่มเติมใน Version T-Test 1.1  มีดังนี้ 1. เพิ่มช่องแสดงผลลัพธ์ให้สามารถคัดลอกค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้งานต่อได้ 2. แก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับข้อสอบที่ไม่มีนักเรียนตอบถูกเลย ************************************************************************* ความสามารถของโปรแกรม 1. วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบอิงกลุ่ม และ อิงเกณฑ์ 2. ปริ้นต์ผลวิเคราะห์ข้อสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 3. วิเคราะห์ข้อสอบได้ไม่จำกัดข้อ และจำนวนผู้สอบ **ข้อจำกัดของโปรแกรม** 1. ใช้ได้กับไฟล์ excel ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Zipgrade เท่านั้น 2. ไม่สามารถบันทึกผลการวิเคราะห์เป็นไฟล์ได้

T-Test 1.0

T-Test 1.0 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยแบบเลือก สามารถใช้ได้เฉพาะไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากโปรแกรม Zipgrade เท่านั้น (แบบ Full) ความสามารถของโปรแกรม 1. วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบอิงกลุ่ม และ อิงเกณฑ์ 2. ปริ้นต์ผลวิเคราะห์ข้อสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 3. วิเคราะห์ข้อสอบได้ไม่จำกัดข้อ และจำนวนผู้สอบ   **ข้อจำกัดของโปรแกรม** 1. ใช้ได้กับไฟล์ excel ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Zipgrade เท่านั้น 2. ไม่สามารถบันทึกผลการวิเคราะห์เป็นไฟล์ได้