ข้อมูลและสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน https://quizizz.com/join?gc=952120 จงยกตัวอย่าง “ข้อมูล” ตามความเข้าใจของนักเรียนhttps://www.menti.com/al68ciezrpg1 จงยกตัวอย่าง “สารสนเทศ” ตามความเข้าใจของนักเรียนhttps://www.menti.com/al68ciezrpg1 ให้นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลว่า สามารถนำไปใช้ในโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่https://docs.google.com/presentation/d/1PsWKU-HNKQa6fwBZbTzDLr34cfwFm9CW5CCNu5QnA90/edit?usp=sharing ใบงานที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศhttps://drive.google.com/file/d/1jk0lkV8ZAA9bPr31F5hBWYAp-4gspsIY/view?usp=share_link ให้นักเรียนจดบันทึกความรู้