T-Test โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ง่ายๆ แค่คลิ๊กเดียวจบ ไม่ถึง 1 นาที

T-Test 1.0 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยแบบเลือก สามารถใช้ได้เฉพาะไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากโปรแกรม Zipgrade เท่านั้น (แบบ Full) ความสามารถของโปรแกรม1. วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบอิงกลุ่ม และ อิงเกณฑ์2. ปริ้นต์ผลวิเคราะห์ข้อสอบออกทางเครื่องพิมพ์3. วิเคราะห์ข้อสอบได้ไม่จำกัดข้อ และจำนวนผู้สอบ **ข้อจำกัดของโปรแกรม**1. ใช้ได้กับไฟล์ excel ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Zipgrade เท่านั้น2. ไม่สามารถบันทึกผลการวิเคราะห์เป็นไฟล์ได้

โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล SGS อัตโนมัติ (SGS Easy)

ความสามารถของโปรแกรม กรอกคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ในเว็บไซต์ SGS จากไฟล์ excel แบบอัตโนมัติ กรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากไฟล์ excel แบบอัตโนมัติ กรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน จากไฟล์ excel แบบอัตโนมัติ ไฟล์ Excel สามารถมีหลาย Sheet ในไฟล์เดียวกันได้ ——— *** ข้อจำกัด *** ——— ขณะใช้โปรแกรมต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ครูต้องเตรียมคะแนนตามรูปแบบของไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น สคริปจากเว็บ SGS อาจทำให้โปรแกรมหยุดการทำงาน สามารถใช้กับ Browser Internet Explorer Version เดิมเท่านั้น (IE) หากไม่มี Download ได้ที่ อ่านรายละเอียด

โปรแกรมจัดการข้อมูลและแผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

ความสามารถของโปรแกรม สำหรับครูประจำชั้น จัดการข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่ครูดูแล ดูสรุปพิกัดตำแหน่งบ้านของนักเรียน กำหนดสถานะการเยี่ยมบ้านของนักเรียน (หมุดเปลี่ยนสีเพื่อแบ่งบ้านนักเรียนที่ เยี่ยมแล้ว/ไม่ได้เยี่ยม) ดูเส้นทางผ่านแผนที่ Google Map จากตำแหน่งปัจจุบันถึงบ้านนักเรียน จัดการข้อมูลส่วนตัว สำหรับนักเรียน จัดการข้อมูลตนเอง บันทึกพิกัดตำแหน่งบ้านของตนเอง สำหรับผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลนักเรียนทั้งหมด ดูสรุปพิกัดตำแหน่งบ้านของนักเรียนแต่ละห้อง จัดการข้อมูลนักเรียน (Username/Password) จัดการข้อมูลครูและนักเรียนประจำชั้น (Username/Password) จัดการเมนูของระบบ จัดการภาพสไลด์ ——- *** ข้อจำกัด *** ——— พิกัดบ้านของนักเรียนอาจคลาดเคลื่อนได้ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ขณะเยี่ยมบ้านหรือใช้ตำแหน่งบนแผนที่ ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ GPS เท่านั้น มุมมอง Google Map ไม่ชัดเจน (ระบบใช้บัญชี อ่านรายละเอียด