7. ผังงานและรหัสลำลอง

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในคลิปวีดีโอ เรื่อง การเขียนรหัสลำลองและผังงาน และดูเนื้อหาในหนังสือเรียน วิทยาการคำนวณหน้า 28-37 ให้นักเรียนเขียนผังงานและรหัสลำลอง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังนี้ (เลือกทำเพียง 1 ข้อเท่านั้น) ส่งงานในแชทส่วนตัวครู(ไม่ขอเป็นเพื่อนก็ส่งงานได้) 1. “นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่งหากได้ไม่ครบ 2 เข็ม จะไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19” 2. “นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งหากวิ่งไม่ครบ 5 กิโลเมตร จะไม่หยุดวิ่ง” . . .