ข้อมูลและสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน https://quizizz.com/join?gc=952120

จงยกตัวอย่าง “ข้อมูล” ตามความเข้าใจของนักเรียน
https://www.menti.com/al68ciezrpg1

จงยกตัวอย่าง “สารสนเทศ” ตามความเข้าใจของนักเรียน
https://www.menti.com/al68ciezrpg1

ให้นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลว่า สามารถนำไปใช้ในโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่
https://docs.google.com/presentation/d/1PsWKU-HNKQa6fwBZbTzDLr34cfwFm9CW5CCNu5QnA90/edit?usp=sharing


ใบงานที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ
https://drive.google.com/file/d/1jk0lkV8ZAA9bPr31F5hBWYAp-4gspsIY/view?usp=share_link


ให้นักเรียนจดบันทึกความรู้

Leave a Reply